“Naxçıvan Muxtar Respublikasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Tədbirlər Planı”nın təsdiq edilməsi haqqında

ÇapE-poçt

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI ALİ MƏCLİSİ SƏDRİNİN

S Ə R Ə N C A M I

“Naxçıvan Muxtar Respublikasının 90 illik

yubileyinə həsr olunmuş Tədbirlər Planı”nın

təsdiq edilməsi haqqında

Naxçıvan Muxtar Respublikası Konstitusiyasının 5-ci maddəsinin II his­­səsinin 22-ci bəndini rəhbər tutaraq “Naxçıvan Muxtar Respublikasının 90 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 14 yanvar tarixli Sərəncamının icrasını təmin etmək məqsədilə  qərara alıram:

1. “Naxçıvan Muxtar Respublikasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Tədbirlər Planı” təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. Bu Sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası

Ali Məclisinin Sədri                                           VASİF TALIBOV

 

Naxçıvan şəhəri,  17  yanvar  2014-cü il

№ 181-04/S

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali

Məclisi Sədrinin 2014-cü il 17 yanvar

tarixli 181-04/S nömrəli Sərəncamı ilə

təsdiq edilmişdir


NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASININ

90 İLLİK YUBİLEYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ

T Ə D B İ R L Ə R   P L A N I

S/№

Tədbirin adı

İcraya məsul təşkilat

İcra müddəti

1.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının 90 illiyi münasibəti ilə təntənəli yubiley tədbirinin keçirilməsi

Naxçıvan Muxtar Respub­likasının Ali Məclisi

2014-cü il

2.

Muxtar respublikanın mədəniyyət və təhsil müəssisələrində “Naxçıvan Muxtar Respublikası-90” mövzu­sunda xüsusi guşələrin yaradılması, kitabxanalarda sərgilərin təşkili

Mədəniyyət və Turizm  Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi, şəhər və rayon icra hakimiy­yətləri

İl ərzində

3.

“Naxçıvan Muxtar Respublikası-90” devizi altında idman və bilik  yarışlarının, şeir, mahnı və rəsm müsabiqələrinin keçirilməsi

Gənc­lər və İdman, Təhsil, Mədəniyyət və Turizm nazirlikləri, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məc­li­sinin Sədri yanında Gənclər Fondu, Rəssamlar Birliyi, Yazıçılar Bir­liyi, Bəstəkarlar Təşki­latı

İl ərzində

4.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının 90 illiyi ilə əlaqədar ümumtəhsil məktəblərində inşa yazıların təşkili

Təhsil Nazirliyi

İl ərzində

5.

Muxtariyyət tarixi ilə bağlı Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzin­də açıq dərslərin keçirilməsi

Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məc­lisinin Naxçı­­­van­şünas­­lıq Mər­kəzi, ali və orta ixtisas təhsili məktəbləri

İl ərzində

6.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişaf sahəsində əldə etdiyi nailiyyətləri əks etdirən sərginin təşkili

İqtisadi İnkişaf Nazir­liyi, Dövlət Statistika Komitəsi

İl ərzində

7.

Muxtar respublika ərazisində is­tehsal olunan məhsulların etiket­lə­rində “Naxçıvan Muxtar Respub­li­kası-90” loqosunun yerləşdirilməsi

İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Sahibkarlar Konfedera­siyası

İl ərzində

8.

Muxtariyyətin 90 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Biznes Forumun keçirilməsi

İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

Oktyabr, 2014-cü il

9.

“Naxçıvanın muxtariyyəti tarixi nailiyyətdir” mövzusunda beynəl­xalq  konfransın keçirilməsi

AMEA-nın Naxçıvan böl­məsi, Naxçıvan Dövlət Universiteti, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, Nax­çıvan Özəl Universiteti

İyun,

2014-cü il

10.

Heydər Əliyev lektoriyalarında “Heydər Əliyev və Naxçıvanın muxtariyyət məsələsi” möv­­zu­sunda məşğələlərin keçiril­məsi

Naxçıvan Muxtar Res­publikası Ali Məclisinin Aparatı

İl ərzində

11.

www.nakhchivan.az internet por­talında “Nax­çıvan Muxtar Respublikası - 90” mövzusunda tematik səhifənin  yaradılması

Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi, AMEA-nın Naxçıvan böl­məsi

Fevral, 2014-cü il

12.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının 90 illiyi münasibəti ilə qızıl xatirə medalının buraxılması

Mərkəzi Bankın Naxçıvan Muxtar Respublikası İdarəsi

2014-cü il

13.

Həsənəli Eyvazlının “Araz sahilin­də doğan günəş” tamaşasının hazırlanıb göstərilməsi

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

May,

2014-cü il

14.

Muxtariyyətin 90 illiyi ilə bağlı  şəhər və rayon mərkəzlərində, parklarda   mədəni-kütləvi tədbirlərin təşkili

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, şəhər və rayon icra hakimiy­yətləri

İyun,

2014-cü il

15.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının 90 illiyi münasibətilə “Naxçıvan-bəşəriyyətin beşiyi” mövzusunda  II Bey­nəlxalq Rəsm Festivalının keçirilməsi və muxtar respublikaya həsr olunmuş rəsm əsərlərindən ibarət sərginin təşkil edilməsi

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Rəssamlar Birliyi

May,

2014-cü il

16.

“Naxçıvan Muxtar Respubli­kasının inkişafı” mövzusunda elmi konfransın keçirilməsi

Dövlət Statistika Komitəsi, AMEA-nın Naxçıvan bölməsi, ali təhsil müəssisələri

Dekabr,

2014-cü il

17.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının 90 illiyinə həsr olunmuş zərf və poçt markalarının buraxılması

Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi

May,

2014-cü il

18.

“Naxçıvan tarixi” çoxcildliyinin     I cildinin təqdimatının keçirilməsi

Naxçıvan Muxtar Respub­likası Ali Məclisinin Aparatı, AMEA-nın Naxçıvan bölməsi

Fevral, 2014-cü il

19.

“Naxçıvan Muxtar Respublika­sı­nın yubileyləri” kitabının, “Nax­çıvan Muxtar Respublika­sının təşkili: tarix və müasirlik” mo­noq­­rafiyasının, “Naxçıvan Mux­­tar Respublikası-90” statistik toplu­­­sunun hazırlanaraq nəşr olunması

Naxçıvan Muxtar Respub­li­kası Ali Məclisinin Aparatı, Dövlət Statistika Komitəsi, AMEA-nın Naxçıvan bölməsi

İl ərzində

20.

Naxçıvana həsr olunmuş yeni müəllif mahnıları üçün yaradıcılıq müsabiqəsinin keçirilməsi

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Dövlət Televi­ziya və Radio Verilişləri Komitəsi,  Bəstəkarlar Təşkilatı

İyun, 2014-cü il

21.

“Naxçıvan 1924-2014” foto albo­mu­nun hazırlanması

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Arxiv İdarəsi

Avqust,

2014-cü il

22.

Naxçıvan teatrının və musiqi kollektivlərinin qastrol səfərlərinin təşkili

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Filarmoniyası, Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı

İl ərzində

23.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının inkişaf və quruculuq salnaməsini əks etdirən ən yaxşı bədii əsərlərin seçilib nəşr oluması

AMEA-nın Naxçıvan bölməsinin İncəsənət, Dil və Ədədbiyyat İnstitutu, Yazıçılar Birliyi

Noyabr, 2014-cü il

24.

Naxçıvanın muxtariyyət tarixi ilə bağlı tədqiqat işlərinin aparılması, gənc elmi kadrların yetişdirilməsi

AMEA-nın Naxçıvan bölməsi, Arxiv İdarəsi, Nax­çıvan Muxtar Respub­likası Ali Məc­li­sinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi

İl ərzində

25.

“Naxçıvan” ictimai-siyasi, ədəbi-bədii, elmi-publisistik jurnalının   bir nömrəsinin  Naxçıvan Muxtar Respublikasının 90 illiyinə həsr olunması

AMEA-nın Naxçıvan bölməsi, Naxçıvan Dövlət Universiteti

Oktyabr, 2014-cü il

26.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının 90 illiyi münasibəti ilə “Tarixin 90 ili”, “Qars müqaviləsi və Naxçıvanın taleyi”, “Şərqin parlaq günəşi” sənədli və televiziya filmlərinin hazırlanması

Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsi, AMEA-nın Naxçıvan bölməsi, Arxiv İdarəsi

İl ərzində

27.

Muxtariyyətin 90 illiyi ilə bağlı tematik materialların hazırlanıb verilməsi, sənədli filmlərin nümayiş etdirilməsi, keçirilən tədbirlərin işıqlandırılması, muxtar respublikada dərc edilən qəzet və jurnalların Naxçıvan Muxtar Respublikasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş xüsusi nömrələrinin buraxılması

Naxçıvan Muxtar Respub­li­kası Ali Məclisi Apara­tının aid şöbəsi,  küt­ləvi informasiya vasitələri

İl ərzində